Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.463

Anahtar Kelimeler:

Bilgi okuryazarlığı, Bilgi okuryazarlığı eğitimi, Kullanıcı eğitimi, Kütüphaneler

Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, bilgi edinme ve öğrenme ortamlarının, bu ortamlar için kullanılan araçların, uygulamaların ve hizmetlerin yapısını yeniden şekillendirmektedir. Bu durum, yaşam boyu öğrenme kapsamında bireylerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Belirtilen becerilerin bireylere kazandırılmasında kütüphaneler tarafından düzenlenecek eğitim etkinliklerinin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin kütüphanelerden yararlanma durumları ile bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı beceri düzeylerini belirlemek ve bu konulara yönelik olarak eğitim beklentilerini saptamak amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi’nde görev yapan toplam 1028 araştırma görevlisinden çalışmaya katılan 556 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada betimleme yöntemi kullanılmış, veri toplama tekniği olarak anketten yararlanılmıştır. Veriler, PASW (Predictive Analytics SoftWare) adlı yazılım yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Ankara Üniversitesi araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinin tüm aşamalarında zorlandıkları ve kütüphaneler tarafından hazırlanacak bilgi okuryazarlığı eğitim etkinliklerine gereksinim duydukları saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özel, N. (2014). Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 15(2), 253-283. https://doi.org/10.15612/BD.2014.463

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>