Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.525

Anahtar Kelimeler:

Bilgi okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı eğitimi, üniversite kütüphaneleri, öğrenciler

Özet

Bilgi okuryazarlığı becerileri üniversitelerdeki öğrencilerin teknolojik yeniliklere ve değişime uyum sağlamaları, araştırma süreçlerini etkin bir biçimde yönetebilmeleri ve gelecekte yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Günümüz bilgi toplumunda bireylerin bilgi okuryazarı olması ve bu kapsamda bilgi gereksinimlerini tanımlayabilme, bilgi kaynaklarına erişebilme, bu kaynakları değerlendirebilme, yeni edinilen bilgiyi var olan bilgiyle bütünleştirebilme, bilgiyi uygun ve etik biçimde kullanabilme ve bilgiyi iletebilme/sunabilme becerilerine sahip olması beklenmektedir. Öğrencilerin bu becerilere sahip olmasında üniversite kütüphaneleri tarafından hazırlanacak bilgi okuryazarlığı eğitim programlarının önemli bir rolü bulunmaktadır.

Bu araştırmada, Ankara Üniversitesi lisans öğrencilerinin bilgi arama, erişim, değerlendirme, kullanma, iletme/sunma aşamalarında sahip oldukları becerileri ve bu konuya yönelik olarak onların eğitim alma durumlarını saptamak amaçlanmıştır. Betimleme yönteminin kullanıldığı araştırma, Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören 39.136 kişilik evrenden tabakalı rastgele örnekleme yoluyla seçilen 245 öğrenciden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler Predictive Analytics SoftWare 18 yazılımı yardımıyla analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda öğrencilerin ileri seviyedeki ve daha detaylı bilgi gerektiren konularda güçlüklerle karşılaştıkları, bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik olarak herhangi bir eğitim almadıkları ve bu konuda düzenlenecek eğitim etkinliklerine gereksinim duydukları saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özel, N. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 17(2), 247-264. https://doi.org/10.15612/BD.2016.525

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>