Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2021.550

Anahtar Kelimeler:

Otorite kontrolü, otorite kaydı, otorite dizini, yazar otorite dizini, yazar adları

Özet

Otorite dizinleri, kütüphane dermesinin etkin ve doğru bir şekilde kullanıcıyla paylaşılmasını kolaylaştırdığı gibi, ulusal ve uluslararası standartlaşmanın sağlanması konusunda anahtar bir role sahiptir.  Yazar adlarının bilgiye erişimde tarama seçeneği olarak ilk önce tercih ediliyor olması, yazar otorite dizinlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yazar otorite dizinleri kütüphane dermesinin kontrolü noktasında bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada yazar otorite dizinlerinin gerekliliği, bibliyografik kontrol açısından önemi ve otorite dizini oluşturulurken karşılaşılan sorunlar tartışılmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem olarak seçilen Ankara Üniversitesi Kütüphanesi kataloğundaki 8980 bilgi kaynağı incelenmiştir. Aynı zamanda yazarlara ait farklı isim ve mahlasların belirlenebilmesi için mevcut basılı kaynaklar, veri tabanları ve elektronik kaynaklar incelenmiştir. Ayrıca VIAF üzerinde yer alan Türk yazarlara ait otorite kayıtları Ankara Üniversitesi Kütüphanesi kayıtları ile karşılaştırılmış, yazar giriş tutarlılıkları ve hataları belirlenmiştir. VIAF ve RDA rehberliğinde bir yazar otorite dizini hazırlanırken hangi kurallar ve ilkelerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırma sonucunda yazar otorite dizinlerinin nasıl hazırlanacağı ve kullanımının yaygınlaştırılması doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2021-05-04

Nasıl Atıf Yapılır

Koç, O., & Atılgan, D. (2021). Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 22(1), 1-30. https://doi.org/10.15612/BD.2021.550

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler