Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.785

Anahtar Kelimeler:

Kültürel miras, kültürel miras okuryazarlık becerileri, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri

Özet

Kültürel miras ürünlerinin sürdürülebilir bir anlayışla korunması söz konusu ürünlere ilişkin bilgilerin erişilebilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir olmasını gerektirmektedir. Bu sürecin temelini oluşturan kültürel miras okuryazarlığı becerileri, herkes için önemli olmakla birlikte, kültürel miras alanında hizmet verme sorumluluğu taşıyan bilgi profesyonelleri için çok daha gereklidir. Bilgi profesyoneli adaylarının kültürel miras okuryazarlığı becerilerinin değerlendirilmesi, gelecekte hizmet verirken ihtiyaç duyacakları donanıma sahip olup olmadıklarını anlamak ve eğer varsa eğitim gereksinimlerini belirlemek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kültürel miras okuryazarlığı ile ilgili mevcut durumları saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2018-2019 Bahar Döneminde lisans düzeyindeki 356 öğrenciye, e-posta yoluyla, 28 sorudan oluşan bir anket gönderilmiştir. Anket toplam 142 kişi tarafından yanıtlanmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, katılımcıların çoğunun kültürel miras okuryazarlık becerilerine sahip olduklarını, yetkinliklerinin kültürel mirasa ilişkin bilgi gereksinimlerini tanıma ve kültürel miras bilgilerini paylaşma konusunda oldukça baskın olduğunu göstermiştir. Kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma işlevi bulunan bilgi profesyonelleri için, kültürel miras okuryazarlığı ile doğrudan ilgili derslerin ya da ders içeriklerinin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin lisans programlarına eklenmesi faydalı görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 21(1), 65-87. https://doi.org/10.15612/BD.2020.785

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler