Bilgi İletişim Teknolojilerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi

Yazarlar

  • Mustafa Türkyılmaz Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.152

Anahtar Kelimeler:

Okuma tutumu, Bilgi iletişim teknolojileri, İlköğretim ikinci kademe, Öğrenciler

Özet

Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının bilgi iletişim teknolojilerine sahip olma ve bunları kullanma durumlarına göre değişip değişmediğinin belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evrenini Kırşehir il merkezindeki 6540 adet 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın güçlüğü ve örnekleme kuramı dikkate alınarak evren içerisinden %3 hata payı ile alınan 959 öğrenci ise araştırmanın örneklemini meydana getirmiştir. Veriler, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının bahar yarıyılında toplanmıştır. Öncelikle ölçeğin geçerlilik, güvenirlik işlemleri tamamlanmış; bu işlemin ardından ölçek, on iki ilköğretim okulunda 44 farklı şubeye uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özbay ve Uyar (2009)’ın geliştirdikleri İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarını Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler işlenirken SPSS 15.0 ve Lisrel 8.80 istatistik programları kullanılmıştır. Çalışmada çağdaş bilgi iletişim araçlarının kullanım durumu ya da bu araçlara sahip olma durumu arttıkça ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının azaldığı; klasik denebilecek kitap, gazete, dergi gibi araçların okunma, takip edilme sıklıklarının artması ile de okumaya yönelik tutumların arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Türkyılmaz, M. (2012). Bilgi İletişim Teknolojilerinin Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 477-493. https://doi.org/10.15612/BD.2012.152

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler