Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi’ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri

Yazarlar

  • Mesut Kurulgan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
  • Halime Atıl Yörü Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.138

Anahtar Kelimeler:

Kullanıcı memnuniyeti, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı, Üniversite öğrencileri, Üniversite kütüphaneleri, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi

Özet

Üniversite kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin kullanıcı gereksinim ve beklentilerini karşılaması, onlarda tatmin duygusu yaratması, günümüzde kullanıcı odaklı hizmet anlayışını benimseyen kütüphanelerin verimliliğinde önemli bir etmendir. Bu yüzden kütüphanelerin, kullanıcılara sunulan hizmetlere yönelik beklenti ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinmeleri önemli bir konudur. Küreselleşme olgusu ile birlikte kütüphaneler, kullanıcı kitlesi ve hizmet politikalarında önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Avrupa öğrencilerinin hareketliliğine yönelik küresel bir eylem planı olan Erasmus, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini destekleyip geliştirmek amacıyla, 1987 yılında başlatılmıştır. Türkiye sözü edilen programa 2004 yılında katılmıştır. Bu araştırmanın amacı, küresel bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’ne yurt dışından Erasmus Programı ile gelen öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeylerini belirlemek ve burada elde edilen bulgularla geldikleri üniversitelerin kütüphaneleri ile ilgili algıladıkları memnuniyet düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın verileri, 2010-2011 öğretim yılında, Erasmus öğrencisi olarak Anadolu Üniversitesi’ne gelen 74 öğrenciden anket yöntemi ile sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında, “Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Erasmus Öğrenci Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Toplam 13 soru ile öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS Statistics 19 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Erasmus Değişim Programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin büyük bir kısmının kütüphane hizmetlerinden memnun oldukları belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kurulgan, M., & Atıl Yörü, H. (2013). Erasmus Öğrenci Hareketliliği ile Anadolu Üniversitesi’ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri. Bilgi Dünyası, 14(1), 114-140. https://doi.org/10.15612/BD.2013.138

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler